Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Aftalegrundlaget:
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, finder anvendelse ved salg, leverancer og monterings ydelser fra Multiglas ApS, suppleret med AB92 (“Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 10. december 1992”), med mindre der foreligger anden skriftlig aftale. Disse salgs- og leveringsbetingelser anses som accepteret ved accept af tilbud.

2. Tilbud:
Tilbud er gældende i 30 dag fra tilbuds dato. Prisen omfatter kun de ydelser der er beskrevet i tilbuddet. Alle priser opgives i danske kroner ekskl. moms. Såfremt leverance sker til et projekt, som er udbudt med indeksregulering af pris i henhold til gældende cirkulære, er Multiglas ApS pris tillige omfattet af denne indeksregulering. Tilbud gælder for én samlet levering. Hvis leverancen ikke kan ske samlet, og dette ikke kan tilskrives forhold Multiglas ApS har indflydelse på, vil der ske fakturering for de ekstraudgifter, der påløber ved delleverancer. Tilbud omfatter ikke rensning og polering af ruder og andet glas ved afleveringsforretningen.

3. Opmåling, tegninger, godkendelser mm.
3.1 Generelt for materiale leverancer og montage ydelser:
Såfremt Multiglas ApS udarbejder tegninger, er indholdet heraf alene at betragte som forslag og køber bærer det fulde ansvar for, at de forudsatte løsninger er anvendelige og hensigtsmæssige for den brug køber agter at gøre, af Multiglas Aps materialer og ydelser. Køber må sikre sig, at de i Multiglas ApS tilbud/ordrebekræftelse nævnte materialer, kan anvendes som forudsat af bygherren, herunder indhentning af myndighedernes godkendelse. Såfremt køber har indsigelser mod tegningsmateriale leveret af Multiglas ApS, skal indsigelser fremsættes straks efter modtagelse. I modsat fald anses tegningsmaterialet som godkendt. Multiglas Aps indestår ikke for statiske beregninger, dette gælder både ved materiale leverancer alene og leverancer med montage ydelser.
3.2 Materiale leverancer alene:
Multiglas ApS leverer materialer i de mål, der fremgår af ordrebekræftelse/tegningsmateriale, som fremsendes til købers godkendelse. Køber foretager opmåling og bærer alene det fulde ansvar for korrekt måltagning, samt kontrol af mål, angivet i Multiglas ApS ordrebekræftelse/tegningsmateriale.
3.3 Materiale leverancer inkl. opmåling og montage ydelser:
Såfremt køber foretager opmåling til materialer, som Multiglas ApS skal monterer, bærer køber alene det fulde ansvar for korrekt opmåling, og kontrol af ordrebekræftelse fra Multiglas ApS.

3. Sikkerhedsstillelse:
Uanset det i AB92 § 7, stk. 2, anførte, stiller køber betryggende sikkerhed for sin fulde
betalingsforpligtelse senest 8 dage efter Multiglas ApS påkrav. Multiglas ApS
forbeholder sig ret til at forlange sikkerhedsstillelse før produktionsstart eller levering. Sikkerheden kan stilles i form af bankgaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende måde, som kan godkendes af Multiglas ApS. Undladelse af rettidigt, at stille den af Multiglas ApS krævede sikkerhed er at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen, og Multiglas ApS er berettiget til efter eget valg at undlade at opstarte produktionen indtil sikkerheden stilles, at opnå tidsfristforlængelse eller at hæve den indgåede aftale.

4.1 Leveringsomfang:
Enhver leverance omfatter kun de i ordrebekræftelsen nævnte ydelser, og købers evt.
ordrebetingelser er kun gældende, når de er udtrykkeligt accepteret af Multiglas ApS.
Omfatter leverancen montering, påhviler det køber at fremskaffe, bekoste og bære ansvar for eventuelt fornødne tilladelser fra myndigheder eller andre, i forbindelse med anlæggelse af installationer, indretning og drift.

4.2 Leveringsbetingelse:
Alle priser er AB lager. Levering med Multiglas ApS egen bil eller fragt distribution, kan ske iflg. særskilt aftale og kunden faktureres herfor. For varer der iflg. aftale leveres med fragt distribution, er køber forpligtet til at kontrollere produkterne ved modtagelsen og kvittere for modtagelsen.

4.3 Emballering:
Multiglas ApS forbeholder sig ret til at fakturere paller/transportstel særskilt som depositum. Beløbet krediteres ved fragt fri returnering til Multiglas ApS adresse, såfremt emballagen i øvrigt modtages, i ikke beskadiget stand. Bortskaffelse af engangsemballage i øvrigt, påhviler køber.

5. Montering:
Montering foretages over en eller flere gange efter Multiglas ApS skøn, når de fornødne forarbejder er udført og der findes fast og plant gulv på og omkring arbejdspladsen, og denne er ryddet og rengjort. Multiglas ApS montage biler skal kunne køre frem til montagestedet, og ved montage inde i bygninger, skal der være let og fri adgang til montage stedet. Med mindre andet aftales, foretages alt montering inden for alm. arbejdstid, mandag-torsdag 7.30-16.00 og fredag 7.30-12.30

6. Forsikring
Det forudsættes, at tilbudsgiver og dennes evt. underentreprenører medtages som sikrede på den af bygherren tegnede brand- og stormskadeforsikring. Tilbudsgiver forbeholder sig samme retsstilling ved offentlige bygherres selvforsikring. (AB 92, § 8, stk. 1 og 2). Brand- og stormskadeforsikringen omfatter også alle leverede materialer på byggepladsen, men ikke glarmesterens materiel. Det forudsættes, at der for byggeriet er tegnet en all-risk forsikring, som hoved- og underentreprenør er omfattet af.

7. Betalingsbetingelser:
Fakturering sker ved levering/montering. Betalingsbetingelser er netto 8 dage fra fakturadato, medmindre andet aftales. Såfremt betaling ikke sker pr. forfaldsdato, kan Multiglas ApS kræve rente af det udestående beløb med 1,5 % pr. påbegyndt måned. Såfremt købesummen ikke er betalt rettidigt, forbeholder Multiglas ApS sig ret til, at holde andre i ordre værende leverancer tilbage, samt hindre overgivelsen af leverede varer og annullere tidligere afgivne tilbud, alt indtil køber har berigtiget restancer inkl. renter og inddrivelsesomkostninger. Uanset andre aftaler om fremtidige leverancer er Multiglas ApS, i sådanne tilfælde berettiget til at gøre fremtidige leverancer betinget af kontant betaling eller forudbetaling.

7. Leveringstid:
Leveringstiden er angivet i Multiglas ApS tilbud eller ordrebekræftelse. Leveringstiden er fastsat under forbehold af, at strejke, lockout eller anden force majeure herunder f.eks. uforudset nedbrud hos underleverandører ikke forhindrer forsinkelse af nødvendig leverance eller uforudsete forsinkelser i produktionen. I tilfælde af force majeure er køber ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Køber er ikke berettiget til at hæve handlen, kræve erstatning eller forholdsmæssig afslag i købesummen. I tilfælde af forsinkelser, som skyldes ansvarspådragende forhold hos Multiglas ApS, kan Multiglas ApS alene gøres ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler, dog maksimeret til 10 % af leverancesummen ekskl. moms.

8. Mangler, reklamation og afhjælpning:
Skade på emballage eller på produkter, der kan konstateres ved modtagelsen, skal omgående påtales skriftligt overfor Multiglas ApS samt påtegnes fragtsedlen. I så fald foretager Multiglas ApS ombytning af produkter, der anses for mangelfulde. Reklamationer for skader eller mangler, der ikke kan konstateres ved modtagelsen, skal fremføres overfor Multiglas ApS skriftligt og inden 8 dage fra varens ankomst til leveringsstedet. Såfremt Multiglas ApS kan godkende reklamationerne foretages ombytning af produkterne, idet modtageren er pligtig til at returnere de fejlbehæftede produkter til Multiglas ApS adresse. Udbedring af mangler må ikke foretages uden skriftlig aftale med Multiglas ApS. Multiglas ApS påtager sig ikke noget ansvar for udskiftningen af defekte komponenter eller for eventuelle følgeomkostninger i forbindelse med udskiftningen. Ligeledes påtager Multiglas ApS sig ikke noget ansvar for eventuelle følgeskader som følge af defekte komponenter.

9. Kvalitet/Kvalitetssikring
Alle glasmaterialer leveres i kvalitet som beskrevet i glasindustriens normer og tolerancer. Alle leverancer udføres som Multiglas ApS standard, med mindre andet udtrykkeligt er anført i Multiglas ApS tilbud/ordrebekræftelse.

10. Tvister:
Såfremt køber ønsker at gøre mangelkrav gældende udover krav anerkendt af Multiglas ApS, må køber foranstalte syn og skøn i overensstemmelse med reglerne i AB92. Sådanne tvister eller andre tvister vedrørende leverancerne skal afgøres af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed i overensstemmelse med retningslinierne herfor i AB92, idet Multiglas ApS dog er berettiget til at søge tilgodehavender afgjort ved de ordinære domstole. Skal sagen afgøres ved voldgift, skal Voldgiftsretten sættes i Herning og i øvrigt etableres efter reglerne i § 47 i ”almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed”,
(AB92).

Kontakt os
close slider

    Kontakt os

    Har du spørgsmål eller brug for hjælp er du altid velkommen til at ringe til os på:
    97 12 37 57 eller skrive til os.